Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Przetarg na dwa automaty sprzedające Drukuj Email
Wtorek, 02 Lipiec 2019 11:39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12, 15-702 Białystok ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych z przeznaczeniem na dwa automaty sprzedające (vendingowe). Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat od momentu zawarcia umowy.

Miejsce wykonywania umowy: Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa w korytarzu Zespołu Szkół Gastronomicznych o wymiarze 2 m 2 przeznaczona na dwa automaty sprzedające (vendingowe) – 1 automat z przekąsami i zimnymi napojami oraz 1 automat z gorącymi napojami.
 2. Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem powierzchni użytkowej lokalu.
 3. Cena minimalna czynszu wynosi 200 zł netto + VAT miesięcznie za 2 metry powierzchni.
 4. Przystępujący do przetargu winien zaoferować cenę wyższą od wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 10,00 zł. Kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
 5. Cena czynszu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda, ścieki i inne nieczystości).
 6. Przedłożona kwota miesięcznego czynszu będzie obowiązywała w miesiącach od września do czerwca każdego roku a w okresie wakacji tj. lipcu i sierpniu każdego roku 20% pobieranego czynszu.
 7. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .
 8. Po wynajęciu od szkoły w/w powierzchni Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności na następujących zasadach:
  • konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu,
  • sprzedaż w automacie świeżych kanapek,
  • artykuły muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
  • zainstalowanie automatu nowoczesnego i energooszczędnego,
  • prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., sanepidu,
  • utrzymanie zainstalowanego automatu w czystości i porządku w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  • zakaz sprzedaży artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.
 1. Oferent zapewnia dostawę, podłączenie, obsługę i serwis automatów, ciągłość uzupełnienia asortymentu oraz utrzymanie automatu w czystości.
 2. Urządzenia powinny posiadać wszystkie niezbędne atesty, które wybrany Oferent zobowiązany będzie pokazać na żądanie Wynajmującemu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 775,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć zł) do kasy szkoły lub na konto nr 41 1240 1154 1111 0010 3578 6336 oraz przedłożenie dowodu wpłaty nie później niż do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 10:00. Wadium Przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium Przetargowe wpłacone przez Uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet kaucji lub czynszu.

 1. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku z przeznaczeniem na dwa automaty samosprzedające (vendingowe)” należy składać w terminie do 16.07.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Gastronomicznych, 15-702 Białystok, ul. Knyszyńska 12– w sekretariacie szkoły.

Otwarcie ofert odbędzie się 16.07.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 1. Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, a oferentom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dnia od daty zakończenia przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.

Ponieważ łączny okres najmu przedmiotowego lokalu wynosi powyżej 3 lat, dotychczasowy najemca lokalu użytkowego posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych.

Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofercie spełniającej warunki przetargu i w terminie 5 dni od powiadomienia o przysługującym uprawnieniu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej. Jeżeli dotychczasowy najemca złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonując oceny ofert przyjmuje tą ofertę jako najwyżej ocenioną w kryterium „cena”.

Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.

 

 1. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub została podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Oferenta

b) Uczestnik przetargu nie opłacił wadium (nie dostarczył potwierdzenia wpłaty),

c) Uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o wysokość postąpienia. Miejsce ustawienia dwóch automatów można oglądać w dniach od 03.07.2019 do.15.07.2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela

Pani Dorota Łukowicz, tel. 85 6513854

Formularz oferty, wzór umowy najmu, oświadczenie oraz regulamin przetargu do pobrania ze strony internetowej www.zsg.bialystok.pl

Marek Józefowicz

Dyrektor

 

Załączniki:

 1.  Wzór oferty
 2. Oświadczenie
 3. Regulamin Komisji
 4. Regulamin Przetargu
 5. Umowa najmu na automaty

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Lipiec 2019 19:05