Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NAMIOTU WINTER PLUS CAŁOROCZNY O WYMIARACH 14 M x 8M x 2 Drukuj Email
Czwartek, 13 Czerwiec 2019 12:26

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NAMIOTU WINTER PLUS CAŁOROCZNY O WYMIARACH 14 M x 8M x 2,5 M

W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku  z siedzibą ul. Knyszyńska 12,  15-702 Białystok, zaprasza do udziału w licytacji w sprawie sprzedaży namiotu.

Namiot będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 85 6513854 w siedzibie Sprzedającego tj. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12 w dni robocze od godz. 800 do godz. 1500

Cena wywoławcza: 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

Warunki udziału

 1. Zainteresowanych zakupem namiotu prosi się o przybycie na licytację ustną, która odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12,  15-702 Białystok dnia 26 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00,
 2. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości tj.500,00 zł (pięćset złotych) w kasie szkoły lub na konto w Banku PKO S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 3686 1034 w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku
 3. Wadium wniesione przez uczestnika licytacji, który wygrał licytację, zalicza się na poczet  ceny nabycia namiotu, przez którą rozumie się cenę  ustaloną w wyniku licytacji, którą obowiązany jest  zapłacić. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży namiotu z winy nabywcy, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się w terminie 10 dni od dnia zakończenia licytacji.
 5. Wpłacenie wadium oraz wzięcie udziału w licytacji oznacza, że uczestnik licytacji zgadza się na warunki licytacji, zapoznał się z regulaminem prowadzenia licytacji i przedmiotem podlegającym licytacji    i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2019              

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Z DNIA 12.06.2019

W sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia licytacji ustnej

 

REGULAMIN PROWADZENIA LICYTACJI USTNEJ

 

W sprawie zbycia składników majątku ruchomego.

I. Tryb postępowania:

Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne.

II. Cel postępowania:

1.Wyłonienie kupującego ruchomość

2.Uzyskanie najwyższej ceny.

III. Organizator licytacji:

 1. Organizatorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17.12.2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
 2. Licytacje poprowadzi Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

IV. Uczestnicy licytacji:

 1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. W licytacji nie mogą brać udziału osoby przeprowadzające licytacje.
 3. Uczestnicy licytacji zobowiązani są wypełnić oświadczenie( zał  nr 1 do regulaminu)

V. Przebieg licytacji:

 1. Licytacja odbywa się ustnie
 2. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący przedstawia uczestnikom warunki licytacji.
 3. Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez podanie ceny początkowej przedmiotu sprzedaży.
 4. Wylicytowana stawka stanowić będzie cenę sprzedaży ruchomości będących przedmiotem licytacji.
 5. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
 6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do chwili trzykrotnego wywołania. Zakończenie licytacji danego przedmiotu następuje w momencie przybicia młotkiem przez organizatora.
 7. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosi najwyższą kwotę.
 8. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w kasie szkoły lub na konto nie później niż z upływem 5 dni licząc od dnia, w którym odbyła się licytacja.
 9. Wydania przedmiotu aukcji następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia oraz dopełnieniu formalności związanych z nabyciem przedmiotu.
 10. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo kupna.
 11. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy licytacji organizator może przeprowadzić kolejne 2 licytacje.

Zał. do regulaminu

 1. Oświadczenie
 2. Skład komisji powołanej do sprzedaży w drodze licytacji
 3. Protokół z licytacji publicznej
 
Zmieniony: Czwartek, 13 Czerwiec 2019 14:46